Κατάλογος εγκεκριμένων διδακτικών σειρών Γαλλικής Γλώσσας για το Λύκειο 2007-2008

Κατάλογος εγκεκριμένων διδακτικών σειρών Γαλλικής Γλώσσας για το Λύκειο 2007-2008 - Image d'illustration

Διδακτικές σειρές Ενιαίου Λυκείου για το σχολικό έτος 2007-2008

Titre Éditions Matériel
CHAMPION 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Cassette (exercice)
- Livre du professeur
- Cassettes collectives (3)
CHAMPION 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Cassette (exercice)
- Livre du professeur
- Cassettes collectives (2)
CAMPUS 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+corrigés
- Livre du professeur
- Cassettes collectives (4)
CAMPUS 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+corrigés
- Livre du professeur
- Cassettes collectives (4)
CAMPUS 3 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 4 CD collectifs
CAMPUS 4 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+corrigés
- Livre du professeur
- Cassettes collectives (2)
ESCALES 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Guide pédagogique
- Cassettes collectives (2)
ESCALES 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Guide pédagogique
- Cassettes collectives (2)
BELLEVILLE 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Livre du professeur
- Cassettes (2)
BELLEVILLE 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Livre du professeur
- Cassettes (2)
BELLEVILLE 3 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Livre du professeur
- Cassettes (2)
TOUT VA BIEN ! 1 A1 A2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD audio
- Guide pédagogique
- CD pour la classe
TOUT VA BIEN ! 2 B1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD audio
- Guide pédagogique
- CD pour la classe
TOUT VA BIEN ! 3 B1 B2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD audio
- Guide pédagogique
- CD pour la classe
FESTIVAL 1 A1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD audio
- Guide pédagogique
- CD audio pour la classe
FESTIVAL 2 A2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD audio
- Guide pédagogique
- CD audio pour la classe
METRO SAINT MICHEL 1 A1 A2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD audio
- Guide pédagogique
- CD audio pour la classe
METRO SAINT MICHEL 2 A2 B1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD audio
- Guide pédagogique
- CD audio pour la classe
ALTER EGO 1 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Carnet d’évaluation A1
- CD audio classe
ALTER EGO 2 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Carnet d’évaluation A2
- CD audio classe
ALTER EGO 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- CD audio classe
REFLETS Niveau 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Coffret audio (2 cassettes)
- CD audio classe (2)
- Coffret vidéo (1 cassette)
- CD audio élève
BIEN JOUÉ ! 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes (2)
BIEN JOUÉ ! 4 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes (2)
FORUM 1 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes audio (3)
- CD audio (3)
- CD audio individuel
- Carnet de route
- Cassette vidéo pAL
- Cahier d’activités vidéo
FORUM 2 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes audio (3)
- CD audio (3)
- CD audio individuel
- Carnet de route
- Cassette vidéo pAL
- Cahier d’activités vidéo
FORUM 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes audio (2)
- CD audio classe (2)
TAXI ! 1 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes classe audio (2)
- CD audio classe (2)
- Cassettes vidéo VHS PAL
TAXI ! 2 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes classe audio (2)
- CD audio classe (2)
- CD audio individuel (1)
- Cassettes vidéo VHS PAL
TAXI ! 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes audio classe
- 2 CD audio classe
- 1 CD audio individuel
LE TOUR D’EUROPE avec Alex et Sophie Κοσβογιάννης - Livre de l’élève
- Livre du professeur
- Cahier, livre de l’élève
- Cahier, livre du professeur
- Guide pédagogique
- CD
LE TOUR DU MONDE avec Alex et Sophie Κοσβογιάννης - Livre de l’élève
- Livre du professeur
- Cahier, livre de l’élève
- Cahier, livre du professeur
- Guide pédagogique
- CD
CA MARCHE BIEN ! 2 Γεωργαντάς - Livre de l’élève
- Livre du professeur+CD
- Cahier d’exercices
- Tests
CA MARCHE BIEN ! 3 Γεωργαντάς - Livre de l’élève
- Livre du professeur+2 CDs
- Cahier d’exercices
C’EST CLAIR Lycée 1 Trait d’Union - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Coffret audio classe (CD)
C’EST CLAIR Lycée 2 Trait d’Union - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Coffret audio classe (CD)
FRANCOFOLIE 1 Μυτακίδη - Livre de l’élève+Cahier d’exercices+CDs+CD-ROM
- Livre du professeur+fiches d’évaluation
- 2 CDs pour la classe
FRANCOFOLIE 2 Μυτακίδη - Livre de l’élève+Cahier d’exercices+CDs+CD-ROM
- Livre du professeur+fiches d’évaluation
- 2 CDs pour la classe
ACCORD 2 Hatier/Didier - Livre de l’élève
- Guide pédagogique
- Cassettes (2)
STUDIO 60 N. 1 Hatier/Didier - Livre de l’élève
- Guide pédagogique
- Cassettes (3)
STUDIO 60 N. 2 Hatier/Didier - Livre de l’élève
- Guide pédagogique
- Cassettes (3)
CONNEXIONS Niveau 1 Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 CD
CONNEXIONS Niveau 2 Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 CD
ROND-POINT 1 Pug Difusion - Livre de l’élève+CD
- Cahier d’exercices+CD
- Guide pédagogique
ROND-POINT 2 Pug Difusion - Livre de l’élève+CD
- Cahier d’exercices+CD
- Guide pédagogique

L'auteur de cet article

Dimitra Angelopoulou –  Enseignante de FLE dans un centre de langues ...