Δύσκολο το έργο του σύγχρονου εκπαιδευτή!

Psychopédagogie

Θα ήθελα να μοιραστώ τον προβληματισμό μου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός στην εφαρμογή των νέων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων.

Voir …

Αξιολόγηση μαθητή (1)

Απόψεις εκπαιδευτικών Β΄θμιας αναφορικά με τους τρόπους έκφρασης του αποτελέσματος της αξιολογικής διαδικασίας

Voir …

La taxonomie cognitive de Bloom

Psychopédagogie

Dans sa taxonomie du domaine cognitif, Bloom distingue, d'une part, la connaissance et, de l'autre, les habilités et les capacités intellectuelles.

Voir …

Αυθεντική αξιολόγηση

Δυνατότητες, προεκτάσεις, προοπτικές υιοθέτησης και εφαρμογής στην ελληνική β΄θμια εκπαίδευση

Voir …

L'élève professeur

Psychopédagogie

Traduction d’un extrait de RESNICK, Lauren. Education and Learning to Think. Washington. National Academy Press, 1987.

Voir …

Étonnez-moi !

Psychopédagogie

Extrait de La différence qui fait la différence ou l'art de réussir dans l'enseignement, U. Aylwin, AQPC, 1996.

Voir …

Les bons professeurs

Psychopédagogie

D’après l'article de A.C. Porter, et J. Brophy, « Synthesis of Research on Good Teaching: Insights from The Work of the Institute for Research on Teaching », dans Educational Leardership, 88, pp. 74-85.

Voir …

Quel professeur êtes-vous ?

Psychopédagogie

Entourez vos réponses puis consultez l’analyse des résultats en fin de page.

Voir …

Double profil

Psychopédagogie

Alors que les enseignants sont persuadés que la vertu professionnelle réside dans une préparation soignée des cours et dans un faible absentéisme, les élèves attendent tout à fait autre chose de leur prof !

Voir …

Pour un apprentissage précoce des langues

Psychopédagogie

Il est important d’être confronté dès le plus jeune âge à la langue étrangère. Plus l’apprentissage sera précoce, mieux ce sera pour l’enfant. À trois ans, l’enfant a toute la souplesse intellectuelle pour imiter, pour apprendre, pour se fondre dans la langue et la culture de l’autre. À …

Voir …

Activités ludiques et communicatives

Psychopédagogie

Extraits d'une Communication de François Mangenot au colloque "Enseigner le français avec et sans manuel, à l'école et au collège" (IUFM de Caen, 1996)

Voir …

Apprendre à reconnaître les signes d’une détresse psychologique chez l’apprenant

Psychopédagogie

Le diagnostic du mal être psychique, chez l’enfant ou chez l’adolescent, et l’identification de ses causes exactes ne sont pas du ressort des enseignants, ni même parfois des psychologues. Pourtant, les éducateurs, parents ou professeurs, sont les personnes les plus proches et …

Voir …

Agressivité et agression

Psychopédagogie

Nous recommandons l’achat et la lecture de BEDARD L., DEZIEL J. & LAMARCHE L. (1999) – Introduction à la psychologie sociale. Vivre, penser et agir avec les autres. St-Laurent (Québec), Éditions du Renouveau Pédagogique Inc. Cet ouvrage peut entre autres aider les enseignants à …

Voir …

Δυσ-λεκ-τι-κός !

Psychopédagogie

J’entrais pour la première fois dans cette classe de 3e au gymnase. J’ai tout de suite demandé aux enfants d’écrire chacun leur nom sur un bout de papier et de me le remettre. J’allais pouvoir ainsi composer une liste des élèves dès mon retour à la …

Voir …
Il y a au total 220 articles dans cette rubrique, cette page en affiche 15
0 | ... | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | ... | 210
Back to Top
Accès au Site : visiteur | rédacteur | administrateur
Accès aux Forums : administrateur | modérateur | membre